Terug naar Organisatie

Taakgroep Missionair en Diaconaal Werk

HET COLLEGE VAN DIAKENEN
Het diaconaat wil vanuit de Bijbel aandacht schenken aan hen die hulp nodig hebben, zoals zieken, ouderen, eenzamen, achtergestelden, gevangenen en vluchtelingen, waardoor zij in onze samenleving en in het bijzonder in onze gemeente tot hun recht mogen komen. De hulp moet in de meest ruime betekenis worden opgevat; morele, geestelijke en indien nodig ook financiële hulp. Vanuit deze visie zijn de volgende werkterreinen te onderscheiden.

  • HET PLAATSELIJK DIACONAAT.
    Primair oog hebben voor de noden van de mens die wij binnen en buiten de kerk ontmoeten. Voorlichting en bewustmaking van de gemeente, activiteiten t.b.v. langdurig zieken, ouderen, mensen met een handicap, mensen wiens stem niet wordt gehoord, mensen die in moeilijkheden zijn gekomen, hulp in noodsituaties.
  • TAKEN IN EN ROND DE EREDIENSTEN.

Met name in de erediensten rondom het Heilig Avondmaal en de doop.

  • BEHEER VAN DIACONALE GELDEN.
  • HET LANDELIJK DIACONAAT.
    Het steunen van mensen en instellingen die het welzijn van onze medeburger willen bevorderen, voor zover wij achter hun doelstelling kunnen staan.
  • HET WERELDDIACONAAT ALS ONDERDEEL VAN Z.W.O. (Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking).

Het steunen van mensen en instellingen die het leven van de mens in de arme landen op een hoger peil willen brengen door latente mogelijkheden aldaar te ontwikkelen. We denken dan aan landbouw, medische hulp, onderwijs, etc.

  • Het college van diakenen kent verscheidene werkgroepen, waarin men specifieke diaconale taken uitvoert (ontspanning ouderen, zieken en alleengaanden, blijk van medeleven, Algemeen Christelijke Doeleinden, interkerkelijke commissie voor het dovenpastoraat in Overijssel en omstreken, Sien kerkdiensten, Lokale Klankbordgroep Carintreggeland (LKC), Zorgnetwerk, schoenendoosactie, kerktv, organiseren van kerkvervoer). Wij ondersteunen Schuldhulpmaatje en de Boodschappenmand van Stichting Bowie (Budget Ordenen Wierden Enter).

DIACONIE/ZWO
Binnen de Diaconie/ZWO hebben twee diakenen de speciale opdracht ZWO.
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking is een breed werkveld. De ZWO probeert een schakel te zijn tussen onze gemeente en de vele kerkelijke hulpprojecten die er zijn. De ZWO wil de gemeente informeren over acties en projecten dichtbij en ver weg en vraagt ook om geldelijke steun voor dit werk. Dit gebeurt onder meer via de speciale diensten voor Zending en Werelddiaconaat. Ook organiseert de ZWO jaarlijks enkele andere activiteiten om projecten uit het werkveld van de ZWO te ondersteunen.

EVANGELISATIECOMMISSIE WIERDEN
Deze commissie organiseert de evangelisatiediensten in “de witte tent” op camping ’t Mölke in Zuna. Dit gebeurt elke zondagochtend vanaf Hemelvaartsdag tot het eind van de zomervakantie. Ook verzorgt de commissie de verspreiding van de christelijke magazines Elisabeth (voorheen Elisabethbode) en Zomer in Twente.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: secretarisdiaconie@gkwierden.nl