Terug naar Organisatie

Taakgroep Financiën en Beheer

De Taakgroep Financiën en Beheer werkt vanuit een missie en heeft een visie ontwikkeld m.b.t. het financiële beleid en het beheer. De taakgroep stelt zich ten doel een zodanig financieel beleid te ontwikkelen en te voeren dat gewaarborgd kan worden dat de Gereformeerde Kerk in Wierden beschikt over (financiële) middelen en voorzieningen. Deze zijn nodig om hiermee invulling en uitvoering te geven  aan het beleid zoals dit is vastgesteld door de Kerkenraad.

Heeft u vragen voor de Taakgroep Financiën en Beheer, stuurt u dan een e-mail naar secretarisCvK@gkwierden.nl

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle gebouwen, zoals de kerk, het Ontmoetingscentrum, de pastorie en de kosterswoning. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het werven en beheren van gelden. Daaronder de Kerkbalans, als belangrijkste inkomstenbron van de kerk, en de Solidariteitskas. De bijdragen van de gemeenteleden worden gebruikt voor …

Kerkbladcommissie

De kerkbladcommissie heeft als doel de leden van onze kerk – en alle andere belangstellenden – op de hoogte te houden van het lief & leed binnen de gemeente dmv ons kerkblad. Deze verschijnt elke 2 weken. Kopij voor het kerkblad kunt u mailen naar kerkbladcie@gkwierden.nl. U kunt dit ook in de kopij bus doen …

Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk voor een juiste ledenadministratie. Het is daarom belangrijk alle wijzigingen in adressering, telefoonnummer, e-mail en bankrekeningnummer tijdig door te geven, zodat het ledenbestand up-to-date is en in het eerstvolgende informatieboekje gegevens correct vermeld staan. Voor alle mutaties kunt u terecht bij: Dhr. Henk Völkers   kerkelijkbureau@gkwierden.nl

Archiefcommissie

De archiefcommissie heeft een speciale taak binnen het college van kerkrentmeesters. De functie van deze commissie is het zorgen voor een zorgvuldige archivering van schriftelijke stukken betreffende correspondentie, financiële jaarstukken, besluitenlijsten en andere belangrijke stukken die betrekking hebben op beleid en uitvoering van onze gemeente. Het archief is ingericht volgens landelijke richtlijnen en getoetst aan …

Oud Papier commissie (OPA)

OPA is een groep enthousiaste vrijwilligers die maandelijks met het inzamelen van oud papier ervoor zorgt dat er in en om de kerk en het ontmoetingscentrum diverse verfraaiende elementen kunnen worden aangeschaft. Door oud papier en karton apart te houden kunt u onze kerk steunen. Oud papier is namelijk geld waard! Elke kilo oud papier …

Inkomsten van de kerk

De kerk heeft diverse vormen van inkomsten, die nodig zijn voor het organiseren van de kerkdiensten, beheer van de gebouwen en diverse activiteiten. Ook dragen wij bij in de kosten voor de dienstverlening van de PKN en ondersteuning van andere kerken. Hieronder worden de belangrijkste inkomstenbronnen benoemd.