Organisatie

Aangezien er van alles en nog wat gebeurt in een gemeente, is er een bestuur dat leiding geeft en het geheel overziet. Dit bestuur wordt gekozen door de gemeenteleden en heet de ‘kerkenraad’. De leden van de kerkenraad heten de ‘ambtsdragers’. Er zijn drie soorten ambtsdragers: ouderlingen, diakenen en predikanten. Om het beleid van de kerkenraad uit te voeren zijn er tal van commissies en taakgroepen actief in de gemeente.

Ambtsdragers, taakgroepen, commissies en andere actieve groepen dragen allen met elkaar zorg voor het goede reilen en zeilen van een kerkelijke gemeente.

 

Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van de plaatselijke gemeente. De kerkenraad bestaat uit: predikant, ouderlingen en diakenen. De taken van de kerkenraad hebben te maken met de zorg voor de kerkdiensten en andere vieringen, het ontwikkelen van het beleid van de gemeente en het schrijven van een beleidsplan, het onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen, …

Predikant

Predikant: Ds P.W. Dekker Spoorstraat 3 7641 BJ Wierden Telefoon : 0546-723167

Taakgroep Eredienst

De taakgroep eredienst heeft als doel onderzoekend en inspirerend bezig te zijn met en rondom de eredienst. De taakgroep functioneert als klankbord en kan de kerkenraad gevraagd en ongevraagd van advies dienen en beleid ontwikkelen op ons kerkzijn en rondom de eredienst. Zaken die tot nu toe op de agenda stonden zijn o.a.: viering van …

Taakgroep Pastoraat

Het werk van de taakgroep heeft als uitgangspunt, dat het pastoraal omzien naar elkaar een opdracht is die Christus aan alle leden van zijn kerk gegeven heeft. Een belangrijk doel is om voor ouderlingen de mogelijkheden te scheppen om goede pastorale zorg te geven aan de mensen in de wijk. Waar nodig strekt deze pastorale …

Taakgroep Vorming en Toerusting

Tot op heden bestaat de taakgroep vorming en toerusting uit Johan Bisschop. In eerste instantie hebben we geïnventariseerd wat de taakgroep vorming en toerusting in zou kunnen houden. De commissie gemeenteopbouw, oecumenische toerusting en het catechesewerk vallen onder deze taakgroep. Ook het organiseren van gespreksavonden valt onder de taakgroep vorming en toerusting. De uitvoering zal …

Taakgroep Jeugd

De taakgroep Jeugd, voorheen Stichting Gereformeerd Jeugdwerk, vertegenwoordigt het jeugdwerk van de Gereformeerde Kerk Wierden. Het bestuur van de Taakgroep wordt gevormd door een voorzitter, secretaresse, penningmeester en afgevaardigden uit de commissies die deel uitmaken van de Taakgroep. De Taakgroep hanteert Gods Woord als uitgangspunt voor haar werkzaamheden. In die werkzaamheden probeert ze opvang te …

Taakgroep Missionair en Diaconaal Werk

HET COLLEGE VAN DIAKENEN Het diaconaat wil vanuit de Bijbel aandacht schenken aan hen die hulp nodig hebben, zoals zieken, ouderen, eenzamen, achtergestelden, gevangenen en vluchtelingen, waardoor zij in onze samenleving en in het bijzonder in onze gemeente tot hun recht mogen komen. De hulp moet in de meest ruime betekenis worden opgevat; morele, geestelijke …

Taakgroep Financiën en Beheer

De Taakgroep Financiën en Beheer werkt vanuit een missie en heeft een visie ontwikkeld m.b.t. het financiële beleid en het beheer. De taakgroep stelt zich ten doel een zodanig financieel beleid te ontwikkelen en te voeren dat gewaarborgd kan worden dat de Gereformeerde Kerk in Wierden beschikt over (financiële) middelen en voorzieningen. Deze zijn nodig …