Terug naar Kennismaken

Geloven

Wat doe je als je ‘gelooft’? En wat is ‘geloven’? Waarschijnlijk zijn er evenveel antwoorden op deze vraag als er mensen zijn die geloven. Voor de een is geloven in de bijbel lezen en bidden, voor de ander naar de kerk gaan en zingen. Weer een ander zal zijn of haar geloof uiten door goede dingen te doen en goede doelen te ondersteunen.

Geloven is een manier van mens-zijn. Je doet niet alleen aan geloven, je bent gelovig.

geloo-wolWie is God? Wie is Jezus? En de heilige Geest? ‘
God’ heeft maar drie letters. Maar met dit kleine woord verwijzen christenen naar Iemand die ons verstand ver te boven gaat. God heeft veel namen: Vader, Eeuwige, Heer, Jezus Christus en heilige Geest.

 

God
Vanuit de bijbelse overlevering en de kerkelijke traditie zijn er meerdere invalshoeken om God te beschrijven. God noemt in de bijbel (Exodus 3:14) zijn eigen naam: ‘JHWH’. Letterlijk betekent deze naam: ‘ik was er’ of ‘ik ben er’ of ‘ik zal er zijn’.

Gods naam is zo heilig dat mensen hem niet opschrijven of uitspreken. In de Hebreeuwse tekst van de bijbel (het Oude Testament) wordt God vaak aangeduid als Adonai, dit betekent Heer.

God is een persoonlijke God, een God die als persoon leeft, denkt, voelt, handelt en liefheeft. God is concreet een God van mensen. God wordt vaak vergeleken met een vader en de mensen met de kinderen van die vader. God is de ideale vader: hij houdt oneindig veel van mensen.

Tegelijk is God een unieke en eeuwige bron van leven in het universum. God heeft de wereld en alles wat daarop leeft gemaakt. Het is geen toevallige samenloop van omstandigheden dat er leven op aarde is.

 

Jezus Christus
Jezus is de centrale figuur in het christendom. Hij leefde rond het begin van onze jaartelling. Met de geboorte van Jezus is onze jaartelling begonnen.
Jezus is als jood geboren, in het stadje Bethlehem. Hij is opgegroeid in Nazaret. Hij was een leraar (joodse rabbi) die in de streken van Galilea en Judea, het huidige Israël, rondtrok.

Jezus heeft veel indruk gemaakt op de mensen die op de één of andere manier met hem in aanraking kwamen, zowel tijdens zijn leven als na zijn dood. De naam van Jezus, een Hebreeuwse naam ‘Jehosjoea’, betekent: ‘God redt’. Die naam laat zien waar Jezus zich zijn hele leven voor heeft ingezet: mensen in de naam van God redding, bevrijding, verlossing brengen.

Al vanaf zijn geboorte zijn er bijzondere verhalen over Jezus. Zo hebben de mensen zijn geboorte als een wonder ervaren. Engelen kondigden de geboorte aan, terwijl een grote ster de weg wees naar deze baby. Het feest van Jezus’ geboorte is het kerstfeest.

Jezus is op de leeftijd van ongeveer 33 jaar gekruisigd. Als een misdadiger is hij aan een houten kruis genageld en gestorven. Bij en na die kruisiging waren er opnieuw wonderbaarlijke tekenen van God. Twee dagen na Jezus’ dood bezoeken vrouwen het graf en treffen het leeg aan. Ze krijgen te horen dat zij de levende niet bij de doden moeten zoeken. God gaf Jezus nieuw leven! Op de eerste paasdag vieren christenen de opstanding van Jezus uit de dood.

Zoon van God en Christus
Door de wonderen en door de dingen die Jezus zei en deed, geloven christenen dat Jezus de zoon van God is. Dit wil zeggen dat de mensen in Jezus de aanwezigheid van God herkennen.

Jezus’ leerlingen en volgelingen geven hem de titel ‘Christus’, omdat zij in hem de beloofde gezalfde van God zien.
Heilige Geest
Vanuit de bijbelse overlevering en de kerkelijke traditie zijn er meerdere invalshoeken om de heilige Geest te beschrijven. In de bijbel wordt beschreven hoe Gods Geest al wat leeft tot leven heeft geroepen. In het Hebreeuws, een van de talen van de bijbel, wordt voor ‘geest’ vaak het woord ‘ruach’ gebruikt. Dit betekent ook ‘adem’ of ‘wind’. De heilige Geest is de adem van God. God geeft ons zijn levensadem, zou je kunnen zeggen.

hgVan de Geest van God wordt ook wel gezegd dat zij meer de vrouwelijk kant van God laat zien. Zij is dan de wijsheid die van God uitgaat. Gods Geest laat ons zien wat waarheid en wijsheid is. Door haar leren we onderscheiden tussen wat goed en waar is, of wat slecht en leugen.

Gods Geest geeft mensen geestkracht om naar zijn wil te leven. In het Latijn is het woord voor geest ‘spiritus’. Onze woorden ‘inspiratie’ en ‘inspireren’ zijn hiervan afgeleid. De Geest van God kan mensen inspireren bij wat zij doen en geloven. In een gebed om de heilige geest vragen mensen bijvoorbeeld om inspiratie, of om een open hart en open ogen, of om wijsheid en inzicht.

Een verhaal in de bijbel maakt dit duidelijk:

Op de dag van het Pinksterfeest waren veel mensen uit allerlei streken bij elkaar in Jeruzalem. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag. Ineens staan alle mensen in vuur en vlam; ze praten druk over wat gebeurt in allerlei vreemde talen, en toch blijven ze elkaar verstaan. Ze zijn geen vreemdelingen meer voor elkaar.

Dit verhaal maakt duidelijk dat de heilige Geest de brug slaat tussen verhalen van toen en ervaringen van nu. Dankzij de Geest herkennen christenen elkaar ineens in zeer verschillende omstandigheden. We hebben het geloof niet van onszelf. Mensen ontvangen het geloof van God.
(Bron: Handelingen 2)

 

(bron bovenstaande tekst: www. pkn.nl)