Terug naar Taakgroep Financiën

Legaten

Waarom geld nalaten aan de kerk?

 

 • legatenOnze kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, die veel mensen tot steun is.
 • Onze kerkelijke gemeente, die zich inzet voor de medemens, zoals door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze gemeenschap die extra aandacht nodig hebben.
 • Onze kerkenraad die aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd en jongerenwerk.
 • Onze kerkgemeenschap, die probeert aan mensen die aan de rand van de samenleving terecht gekomen zijn, weer een menswaardig bestaan te bieden
 • Onze kerk die zich inzet voor de samenleving in haar geheel.
 • Onze kerkelijke gemeente, die probeert om ons kerkgebouw in stand te houden en aan te passen zodat de mensen graag in de kerk komen.
 • Onze kerkelijke gemeenschap die haar steentje bijdraagt aan evangelisatie, zodat ook andere mensen mogen horen over het Evangelie.

Daarom de Kerk.

Dit zijn enkele voorbeelden, waaruit blijkt dat het van groot belang is dat onze kerk er is en in stand wordt gehouden. Een kerkgemeenschap die God dient en zorg heeft voor ons en onze medemens.
Een kerk die het waard is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn.

Bedenk uw kerk

De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt, het geeft een rustig gevoel als uw bezit na uw overlijden naar een goede bestemming gaat die bij uw persoonlijke overtuigingen past. Vaak wordt de nalatenschap geregeld bij testament, daarin kan worden vastgelegd aan welke goede doelen wordt nagelaten.
Een van die goede doelen kan onze plaatselijke kerkelijke gemeente zijn.

De kerk en uw testament

Met een testament legt u vast wat er met uw bezittingen, geld en goederen moet gebeuren als u overleden bent.
Met het opmaken van een testament kunt u zelf bepalen wie uw erfgenaam is.
Het kunnen één of meerdere personen zijn maar, u kunt ook de kerk als (mede)erfgenaam benoemen of een legaat nalaten.
Voor mensen zonder kinderen kan het extra belangrijk zijn om een testament op te maken.
Heeft u geen testament opgemaakt, dan erven uw familieleden.
Anders gaat alles wat overblijft naar de staat.
Er zijn vele mogelijkheden van bestemmingen.

 

 

 

Een aantal voorbeelden zijn:

 • 1. U kunt in uw testament vermelden dat uw geld naar een specifieke activiteit van de kerk moet gaan: kerkrentmeesters, diaconie, jeugdwerk, zending enz.,
 • 2. U kunt bepalen dat een legaat als zodanig in stand blijft en dat de Gereformeerde Kerk Wierden het vruchtgebruik (rente, rendement) verkrijgt,
 • 3. U kunt, in het vertrouwen dat uw nalatenschap goed wordt besteed, mandaat geven voor het gebruik daarvan door de kerkrentmeesters.

Indien u een legaat ten behoeve van de Gereformeerde Kerk Wierden overweegt, kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met één der kerkrentmeesters.
Voor het opmaken van een testament is een notaris nodig. De kerkrentmeesters kunnen u desgewenst met een notaris in contact brengen.
Informatie over testamentaire beschikkingen is eventueel ook te vinden op het internet.
De Koninklijke Notariële Broederschap heeft een eigen website: http://www.notaris.nl.
Ook de de belastingdienst verschaft informatie over schenkings- en successierecht.

De kerk en de fiscus

Er zijn verschillende manieren om geld te geven aan de kerk dat voor de belasting aftrekbaar is.

Als aftrekpost “giften” bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.
Hiervoor geldt een drempel van 1% van het “drempelinkomen”.
(van het totaal aan giften moet dus 1% van het drempelinkomen worden afgetrokken).
Het maximum dat mag worden afgetrokken is 10% van het drempelinkomen.

 

 

 

Voorbeelden van deze giften zijn:

  • Vaste kerkelijke bijdragen (de VVB- actie Kerkbalans)
   Bijdragen via collectebonnen

“Andere” bijdragen t.b.v. de kerk. 
Deze vorm van giften moeten evt. op verzoek van de belastingen met schriftelijke bewijsstukken kunnen worden aangetoond ( kwitanties bankafschriften, enz.)

2. Van te voren vastgelegde periodieke betalingen die aan de kerk worden geschonken.
Deze periodieke betalingen zijn zonder beperkingen aftrekbaar (hiervoor bestaat dus geen drempel en ook geen maximum).
Voor deze periodieke giften moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering (minimaal eenmaal per jaar)
 • Vastgelegd in een notariële akte van schenking
 • De periodieke uitkering is voor tenminste vijf jaar toegezegd.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met De Taakgroep Financiën & Beheer.